Begrippenlijst

A

- AfkoopwaardeBeëindigt u een levensverzekering voortijdig, dan wordt de afkoopwaarde uitgekeerd. Dit is de op dat moment opgebouwde waarde van de levensverzekering, minus eventuele kosten.
- Aflossingsvrije hypotheekBij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u maandelijks alleen rente en – de naam zegt het al – u bent niet verplicht iets af te lossen. Aan het einde van de looptijd betaalt u de lening in een keer terug. Voorwaarde bij deze hypotheekvorm is dat de waarde van uw huis aanzienlijk hoger moet zijn dan het geleende bedrag.
- AfsluitkostenU betaalt afsluitkosten (ook wel afsluitprovisie genoemd) aan de bank of financiële instelling waar u de hypotheeklening afsluit. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar en bedragen doorgaans ongeveer 1% van het leenbedrag.
- AfsluitprovisieU betaalt afsluitprovisie (ook wel afsluitkosten genoemd) aan de bank of financiële instelling waar u de hypotheeklening afsluit. Deze kosten zijn aftrekbaar en bedragen ongeveer 1% van het leenbedrag.
- AnnuïteitenhypotheekMet een annuïteitenhypotheek lost u elke maand af en betaalt u rente. De bruto woonlasten zijn elke maand hetzelfde. Alleen door rentewijzigingen kan dit bedrag wijzigen. Kenmerkend is dat u in het begin veel rente betaalt en weinig aflost. Aan het einde van de looptijd is dat juist andersom. Dit betekent dat uw netto woonlasten gedurende de looptijd van uw hypotheek langzaam toenemen, omdat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is.
- ArbeidsongeschiktheidArbeidsongeschikt betekent dat u door ziekte of een ongeval niet (geheel of gedeeltelijk) in staat bent om te werken.
- ArbeidsongeschiktheidsverzekeringDeze verzekering voorkomt een te grote terugval in uw inkomen wanneer u arbeidsongeschikt raakt.

B

- Bandbreedte renteBij een bandbreedte rente is het rentepercentage dat u betaalt variabel. Het beweegt tussen een vooraf vastgestelde boven- en ondergrens. Valt de marktrente buiten deze grenzen, dan wordt het rentepercentage aangepast.
- BankgarantieAls na het tekenen van het koopcontract de koop van de woning toch niet doorgaat, moet de koper een waarborgsom aan de verkoper betalen. Met een bankgarantie verklaart de bank dat zij dit bedrag zal voldoen als de koper zijn verplichtingen niet nakomt.
- Bankspaarhypotheek (banksparen)Met een banksparen/ bankspaarhypotheek lost u tijdens de looptijd niets af. U bouwt met sparen of beleggen (belastingvrij) vermogen op. Dit gebeurt via een spaarrekening of beleggingsrekening. Op de einddatum lost u uw hypotheek af met het opgebouwde vermogen.
- Belastbaar inkomenHet deel van het inkomen waarover belasting moet worden betaald. Alle bijtel- en aftrekposten zijn hierin verwerkt.
- BelastingaftrekDe belastingaftrek betekent dat er kosten zijn die u van uw bruto-inkomen mag aftrekken en waarover geen belasting hoeft worden betaald. De hypotheekrente is zo'n kostenpost. Wat precies uw belastingvoordeel is hangt af van de hoogte van uw inkomen.
- BeleggingsverzekeringEen beleggingsverzekering is een levensverzekering waarvan de hoogte van de uitkering is gekoppeld aan beleggingen. Voor de beleggingsverzekering betaalt u een premie. Meestal betaalt u een periodieke premie (bijvoorbeeld maandelijks). U kunt ook in één keer een bedrag storten (koopsom). De verzekeraar belegt een gedeelte van de premie (na aftrek van kosten) in één of meer beleggingsfondsen. Daarnaast kunnen verschillende risico's worden meeverzekerd. Dit kan een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zijn of een uitkering bij overlijden van de verzekerde zijn. Hiervoor wordt ook premie betaald.
- BereidstellingsprovisieLoopt de geldigheidsperiode van uw hypotheekofferte af, maar heeft u meer bedenktijd nodig? Dan kunt u de offerte verlengen tegen dezelfde voorwaarden (en dezelfde rente). U betaalt wel een vergoeding (=bereidstellingsprovisie) als de marktrente is gestegen.
- BijleenregelingSinds 1 januari 2004 is de zogenaamde bijleenregeling van kracht. Dit houdt in dat de overwaarde van uw oude huis gebruikt moet worden voor de aanschaf van uw nieuwe woning. Stel u heeft uw huis verkocht. De verkoopwaarde is 200.000 euro. U had een hypotheek van 100.000 euro. De overwaarde is dan 100.000 euro. Volgens de overheid moet u het overwaarde, weer investeren in uw nieuwe woning. Als u nieuwe woning 350.000 euro kost dan mag u een hypotheek afsluiten van 250.000 euro. Dit is namelijk het aankoopbedrag verminderd met de overwaarde van de oude woning. Over dit bedrag heeft u hypotheekrenteaftrek. Als u toch een hogere hypotheek afsluit dan is de rente over dit extra hypotheekbedrag niet aftrekbaar.
- BoeterenteWilt u tussentijds uw hypotheek aflossen, dan kan het zijn dat u een boeterente aan de hypotheekverstrekker moet betalen. Dit komt voor wanneer de rentevaste periode nog niet is verstreken en als de marktrente op het moment van aflossen lager is. Lost u tussentijds af in verband met de verkoop van de woning, dan wordt meestal geen boeterente in rekening gebracht.
- Boetevrij aflossenJaarlijks mag u een bedrag op de hypotheek aflossen zonder dat er boeterente in rekening wordt gebracht. De hoogte van dit bedrag is meestal een percentage van de oorspronkelijk lening.
- BouwdepotHet hypotheekbedrag voor een nieuwbouwwoning wordt op een aparte rekening (een depot) gezet. Van het saldo wordt in termijnen de aannemer die het huis bouwt betaald.
- BouwtermijnenEen nieuwbouwhuis wordt in termijnen betaald. Zodra een deel van de bouw klaar is, moet de koper een termijn overmaken. In het koopcontract staat precies op welk moment welk deel van de koopsom in rekening wordt gebracht.
- Box IIn box I valt het belastbaar inkomen uit werk en woning. Inkomensbestanddelen die in deze box vallen zijn winst uit onderneming, loon, sociale uitkeringen, inkomsten uit eigen woning. Aftrekposten in deze box zijn hypotheekrente en uitgave voor inkomensvoorzieningen (bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering). Het saldo wordt belast tegen een progressief tarief. Dit tarief is opgebouwd uit vier belasingschijven. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingpercentage.
- Box IIIn box II worden de voordelen belast die voortkomen uit het hebben van zogenaamde aanmerkelijk belang aandelen. Dit betekent dat de belastingplichtige ten minste 5% van de aandelen van een BV of NV in zijn bezit heeft. Het tarief in box II is 25%.
- Box IIIIn box III wordt het voordeel uit sparen en beleggen belast. Gekeken wordt naar het gemiddelde vermogen van een jaar. Wat is het vermogen op 1 januari? En wat is het vermogen op 31 december. Deze bedragen worden opgeteld en gedeeld door twee. Schulden (niet de hypotheek) worden er vanaf gehaald. Vervolgens mag er nog een heffingsvrij bedrag van dit vermogen afgehaald worden. Blijft er dan nog een bedrag over dan wordt dit bedrag (rendementsgrondslag) belast. Er wordt uitgegaan van een fictief rendment van 4%. Over dit rendement moet 30% belasting worden betaald.
- Boxenstelstel InkomstenbelastingDe Wet inkomstenbelasting kent drie verschillende belastbaren inkomens. Deze inkomens zijn ondergebracht in boxen. Elk inkomen is in beginsel belast in de box waarin het valt. Elke box heeft een eigen tarief. Welke inkomens in welke box thuishoren en welk tarief van toepassing is vind je onder Box I, II en III.
- Bruto maandlastDit is het bedrag dat u aan de hypotheekverstrekker en/of verzekeraar betaalt voor uw hypotheek. Dit bedrag bestaat uit hypotheekrente en eventueel premie voor een levensverzekering of inleg op een beleggingsrekening. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het belastingvoordeel.

C

- CanonDe jaarlijkse heffing van de gemeente op grond die in erfpacht is gegeven. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.
- Click- vast renteHet rentepercentage dat u betaalt is variabel en kan stijgen tot een vooraf afgesproken maximum. Bereikt de marktrente dit maximum dan 'klikt' de rente op dat rentepercentage vast tot het einde van de click-vast periode.
- Consumptief lenenHet lenen van geld om een extra bedrag vrij beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een auto, om op vakantie te gaan of nieuwe meubels te kopen. De rente die je voor deze lening betaalt is niet aftekbaar. De schuld valt in box III.
- ConversiekostenDe kosten die u betaalt wanneer u de rentevaste periode tussentijds wijzigt.
- CourtageDe vergoeding voor de makelaar.

D

- DagrenteDe op dat moment geldende rente voor een nieuwe hypotheek of voor de verlening van een bestaande hypotheek met een bepaalde rentevaste periode.
- Depot'In depot geven' betekent letterlijk: in bewaring geven. Een bouwdepot is een rekening waarop de hypotheek voor een nieuwbouwwoning wordt gestald en waarmee in termijnen de aannemer wordt betaald. Ook bij een verbouwing kan er sprake zijn van een depot. Het extra hypotheekbedrag wordt dan in een (ver)bouwdepot gezet. De verbouwingskosten worden vanuit deze rekening betaalt. Bij een premiedepot wordt geld geparkeerd om de premies voor een levensverzekering te betalen.
- DepotrenteDe rentevergoeding die u ontvangt over het bedrag dat in depot staat.
- DisagioBij het afsluiten van een hypotheek betaalt u een bedrag met als doel een lager rentepercentage te krijgen voor uw hypotheek gedurende de afgesproken rentevaste periode.

E

- EffectenhypotheekBij deze hypotheekvorm vindt de vermogensopbouw plaats via een effectenportefeuille. De lening lost u op de einddatum geheel of gedeeltelijk af met de opbrengst van de effectenportefeuille.
- Effectieve renteHet maandelijkse rentepercentage dat u daadwerkelijk over uw hypotheekschuld betaalt. In de effectieve rente zijn de extra kosten meeberekend en het moment waarop betaald wordt.
- Eigenwoning forfaitEigenwoningbezitters moeten een bedrag dat is gebaseerd op de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde, optellen bij hun inkomen. Over dit eigenwoning forfait moet inkomstenbelasting worden betaald. Voorheen heette dit het huurwaardeforfait.
- Eigenwoning renteHiermee wordt de rente bedoeld die u betaalt voor een lening voor de aankoop, onderhoud of verbetering van uw eigen woning. De eigenwoning rente is aftrekbaar in box I.
- Eigenwoning reserveVerschil tussen de opbrengst van de verkoop van de woning en de hypotheekschuld op de woning.
- ErfpachtHet recht om gebruik te maken van grond van iemand anders. De vergoeding die u hiervoor betaalt, heet (erfpacht)canon en is fiscaal aftrekbaar.
- ErfpachtcanonDe jaarlijkse heffing van de gemeente op grond die in erfpacht is gegeven. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.
- EuriborDe Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de rente die banken in het Euro-gebied onderling hanteren. Aan de hand van de Euribor wordt de hypotheekrente vastgesteld.
- ExecutieIn dit verband betekent dit de gedwongen verkoop van een woning.
- ExecutiewaardeDe (geschatte) waarde van een woning bij gedwongen verkoop.
- ExpiratiedatumDe datum waarop een contract, of een onderdeel daarvan, afloopt.
- Extra aflossingU lost meer van uw hypotheek af dan waartoe u verplicht bent. Extra aflossingen zijn vaak boetevrij tot een bepaald bedrag.

F

- FinancieringskostenKosten die gemaakt worden bij het afsluiten van de hypotheek. Denk aan afsluitkosten, administratie- en hypotheekaktekosten en kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie.
- Fiscaal voordeeHet bedrag dat u minder aan inkomstenbelasting betaalt. Door aftrekposten, zoals bijvoorbeeld de hypotheekrente, wordt het belastbaar inkomen lager. l

G

- Garantie Instituut Woningbouw (GIW)De GIW garantie- en waarborgregeling geeft extra garantie en zekerheid boven op de wettelijk een contractuele aansprakelijkheid van de bouwondernemer. Het geeft de koper van een nieuwbouwwoning garanties op het gebied van afbouw van de woning bij faillissement van de bouwer, extra garantie bij ernstige contructieve gebreken en stelt hoge eisen aan de verwarmings- en warmwaterinstallatie.
- Gemengde verzekeringEen levensverzekering die een bedrag uitkeert bij direct overlijden of op de afgesproken einddatum bij in leven zijn.
- Geregistreerd partnerschapEen vorm van samenleven die wettelijk is geregeld en geregistreerd. Geregistreerd partnerschap heeft vrijwel dezelfde gevolgen als het huwelijk.
- GezondheidsverklaringIn een gezondheidsverklaring staan vragen over uw gezondheid. Deze verklaring heeft u onder meer nodig bij aanvraag van een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeraar beoordeelt hoe groot het risico voor hem is. Soms worden aanvullende vragen gesteld of moet een medische keuring worden afgelegd.

H

- HeffingskortingIedere belastingbetaler heeft recht op een vaste korting op de te betalen belasting, de heffingskorting. Daarnaast zijn er extra heffingskortingen zoals arbeidskorting en ouderenkorting.
- HerbouwwaardeWanneer een woning (bijvoorbeeld door brand) wordt verwoest, is een bepaald bedrag nodig om de woning opnieuw op te bouwen. Dit bedrag is de herbouwwaarde.
- Hertaxatie Na afloop van een rentevaste periode doet de hypotheekverstrekker een voorstel voor een volgende rentevaste periode. Soms wordt uw huis opnieuw getaxeerd om te bepalen wat op dat moment de waarde is. Is de waarde van uw woning sterk gestegen, dan kan het zijn dat uw hypotheek tegen gunstigere rentecondities wordt verlengd.
- Hoofdelijke aansprakelijkheidIn geval van een gezamenlijke (hypotheek)schuld kan ieder afzonderlijk worden aangesproken op de totale schuld.
- Hybride verzekeringLevensverzekering waarbij voor de waardeopbouw kan worden gekozen voor beleggingsfondsen of voor een renterekening waarbij de vergoeding gelijk aan de hypotheekrente die wordt betaald aan de lening die aan deze verzekering is gekoppeld.
- Hypothecaire inschrijvingDe registratie van de eigenaar en het bedrag van de hypotheek in het hypotheekregister bij het kadaster.
- Hypothecaire leningEen lening waarbij een onroerende zaak (bijv. uw woning) als onderpand dient. We spreken doorgaans over hypotheek.
- HypotheekLening waarbij een onroerende zaak (bijv. uw woning) als onderpand dient.
- Hypotheekakte Een overeenkomst die is opgesteld door de notaris tussen koper en hypotheekverstrekker.
- Hypotheekaktekosten De kosten die een notaris in rekening brengt voor het passeren van de hypotheek (definitief maken) en de inschrijvingskosten in het hypotheekregister.
- Hypotheekgever De eigenaar van de woning. De woning wordt als onderpand gegeven bij het afsluiten van de hypotheek.
- Hypotheeknemer Andere term voor hypotheekverstrekker.
- HypotheekofferteEen voorstel van de hypotheekverstrekker waarin staat tegen welke prijs en voorwaarden de hypotheek verstrekt kan worden. Doorgaans heeft u twee weken de tijd om de offerte te accepteren.
- Hypotheekrente De vergoeding die u betaalt voor de hypothecaire lening aan de hypotheekverstrekker.
- HypotheekverstrekkerDe bank of financiële instelling die u de lening verstrekt met het onroerend goed als onderpand.

I

- InboedelverzekeringVerzekering tegen de financiële gevolgen van schade (door bijvoorbeeld brand, waterschade, diefstal, etc.) aan roerende zaken (alles van enige waarde dat zich in huis bevindt).
- InkomensbeschermingVoorziening die zorgt voor een uitkering op het moment dat het inkomen terugvalt als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid.

K

- KadasterBij het Kadaster (een rijksinstelling) staan alle onroerende zaken geregistreerd met vermelding van de eigenaar, de hypotheek en eventuele overige kenmerken
- Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)Levensverzekering met een eenmalige uitkering op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde. De uitkering is bestemd voor het aflossen van de hypotheek. Indien wordt voldaan aan een aantal in de wet genoemde voorwaarden dan is de uitkering uit de verzekering belastingvrij.
- Keurmerk Hypotheek BemiddelingHet Keurmerk Financiële Dienstverlening is een kwaliteitsgarantie voor financiële advisering aan de consument. Het Keurmerk wordt verstrekt aan vestigingen die voldoen aan hoge kwaliteitseisen van de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening.
- Koop- of aanneemsomHet bedrag waarvoor de aannemer een nieuwe woning bouwt.
- Koop-/aannemingsovereenkomstOvereenkomst tot koop van (bouw)grond en (af)bouw van een nieuwbouwwoning.
- KoopovereenkomstOvereenkomst tot koop van een bestaande woning.
- Kosten koper (k.k.)Het totaal van kosten die de koper betaalt voor de overdracht. Hieronder vallen overdrachtsbelasting, notariskosten, hypotheekakte, afsluitprovisie, makelaarscourtage en taxatiekosten.
- KrediethypotheekHeeft u veel overwaarde dan kunt u met uw woning als onderpand een lening afsluiten. De maximale hoogte van het krediet is afhankelijk van uw inkomen en de waarde van uw huis. Naar behoefte kunt u geld opnemen of aflossen. U hoeft alleen rente te betalen over het bedrag dat u opneemt. Uw huis geldt als onderpand bij dit krediet. Daardoor is de rente meestal lager dan bij een consumptief krediet.

L

- LevenhypotheekDe levenhypotheek is gekoppeld aan een levensverzekering. U lost tussentijds niets af maar spaart een bedrag in de levensverzekering. Aan het eind van de looptijd wordt de hypotheek met dit gespaarde bedrag afgelost.
- LevensverzekeringVerzekering waarbij een afgesproken bedrag wordt uitgekeerd. De uitkering vindt plaats bij overlijden van de verzekerde. In dat geval heb je het over een overlijdensrisicoverzekering. Er zijn ook verzekeringen waarbij een bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden óf op de einddatum van de verzekering als de verzekerde dan nog leeft.
- LijfrenteverzekeringEen levensverzekering die meestal wordt afgesloten als aanvulling op het pensioen. De voor deze verzekering betaalde premie is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
- Lineaire hypotheekHypotheekvorm waarbij elke maand een vast bedrag wordt afgelost. U gaat dus over een steeds lager bedrag rente betalen. De maandelijkse hypotheeklasten worden dus steeds lager.

M

- MakelaarscourtageDe vergoeding voor de makelaar (zie ook courtage).
- MeeneemfaciliteitMogelijkheid om bij verhuizing de bestaande hypotheekvoorwaarden (zoals rente en aflossingsvoorwaarden) mee te nemen naar de andere woning.
- MeerwerkDe kosten die gemaakt worden, als u bij een nieuwe woning meer werk laat verrichten dan in het bestek is voorzien.

N

- Nationale Hypotheek GarantieEen garantie die u kunt krijgen bij uw hypotheek. U bent er dan van verzekerd dat wanneer u de hypotheek niet meer zelf kunt opbrengen, de restantschuld wordt betaald door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Met een NHG geeft de hypotheekverstrekker een rentekorting die kan oplopen tot 0,6%.
- Netto maandlastHet bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan hypotheeklast. Het is de bruto maandlast min de terug te ontvangen belasting.
- Nominale rente De rente die de hypotheekverstrekker op jaarbasis met u afspreekt. Hierbij is geen rekening gehouden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.
- NotarisEen openbaar ambtenaar die bevoegd is om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Een hypotheek moet passeren via de notaris.
- NotariskostenDe kosten die de notaris berekent voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte (ook wel transportakte genoemd).

O

- Onroerend Zaak Belasting (OZB)Een belasting die u betaalt aan de gemeente voor het eigendom en het gebruik van uw huis.
- Ontbindende voorwaarden Voorwaarden in een koopovereenkomst voor een woning op grond waarvan een overeenkomst kosteloos ontbonden kan worden (bijvoorbeeld bij het niet verkrijgen van garantie of hypotheek).
- Oplevering Het moment waarop de bouw of verbouwing van een woning is voltooid, en wordt vrijgegeven aan de (nieuwe) eigenaar.
- OpstalverzekeringEen verzekering die schade aan woning dekt als gevolg van bijvoorbeeld brand, wateroverlast en blikseminslag.
- OverbruggingsgarantieDit product is door consumenten- en makelaarsverenigingen ontwikkeld. Hierbij worden de dubbele woonlasten voor een klant gecompenseerd. Van dubbele woonlasten is sprake indien de koper een nieuwe woning heeft en de oude woning nog niet is verkocht.

De overbruggingsgarantie is een regeling waarbij de verkoper aan de koper een compensatie aanbiedt voor eventuele dubbele woonlasten van de koper. De garantietermijn bedraagt naar keuze 1 of 2 jaar. De hoogte van de overbruggingsgarantie is een vast percentage per jaar namelijk 2,5% van de koopsom.

Kijk voor meer informatie ook op de website van het Centraal Bureau Overbruggingsgarantie.

- OverbruggingskredietEen lening om de tijd tussen de aankoop van uw nieuwe huis en de verkoop van uw oude huis te overbruggen als de overwaarde van het oude huis niet direct bij aankoop van de nieuwe wonning beschikbaar is.
- Overdrachtsakte (zie ook transportakte)Een door de notaris opgestelde akte bij de koop en verkoop van onroerend goed. De woning komt hierdoor officieel op uw naam te staan.
- OverdrachtsbelastingEen belasting die wordt geheven bij overdracht van een (bestaand) huis (meestal 6% van de aankoopprijs) en voor rekening van de koper is. Bij nieuwbouw wordt geen overdrachtsbelasting berekend.
- OverlijdensrisicoverzekeringEen verzekering die een vooraf bepaald bedrag uitkeert als de verzekerde komt te overlijden.
- OversluitenHet voortijdig beëindigen van de hypotheek en het opnieuw afsluiten van een hypotheek.Met de nieuwe hypotheek wordt de oude hypotheek afgelost. Vaak wordt dit gedaan om betere voorwaarden of een lagere rente te krijgen.
- OverwaardeHet verschil tussen de marktwaarde van een huis en de restantschuld van de hypotheek. Op basis van de overwaarde kunt u bijvoorbeeld een hypotheek verhogen of een tweede hypotheek afsluiten.

P

- Passeren hypotheekHet ondertekenen van de hypotheek- en transportakte door koper, verkoper en notaris.
- Plafondrente (zie ook bandbreedte rente)Het rentepercentage dat u betaalt is variabel en beweegt tussen een vooraf vastgestelde boven- en ondergrens. Valt de marktrente buiten deze grenzen, dan wordt het rentepercentage aangepast.
- PremiedepotEen (geblokkeerde) spaar- of beleggingsrekening waarvan de premies van de levensverzekering worden betaald.
- Premievrij makenStoppen met het betalen van de premie van een levensverzekering terwijl de verzekering blijft doorlopen tot de overeengekomen einddatum. Het premievrij maken heeft wel gevolgen voor het uit te keren bedrag.
- ProjectrenteSpeciale voordelige rente die bij bepaalde nieuwbouwprojecten wordt aangeboden door hypotheekverstrekkers (vaak onder bepaalde voorwaarden).

R

- RechtsbijstandverzekeringEen verzekering die de kosten dekt van ondersteuning bij juridische geschillen.
- RekenrenteDe vaste rente waarmee de uitkering van een levensverzekering wordt berekend.
- RentebedenktijdIn het begin van de hypotheek of één of twee jaar voordat de rentevaste periode afloopt, geven veel hypotheken de mogelijkheid van een rentebedenktijd. U mag dan binnen een bepaalde periode zelf bepalen wanneer u de rente vast zet.
- RenteherzieningEen voorstel van de hypotheekverstrekker voor de hoogte van de rente na afloop van de rentevaste periode.
- RentemiddelingEr wordt een nieuw rentepercentage vastgesteld op basis van het gemiddelde van het rentepercentage van de lopende hypotheek en de marktrente. Deze rentemiddeling vindt vaak plaats bij een hypotheekverhoging voor een verbouwing of bij verhuizing.
- RenteopslagEen opslag bovenop de normale rente, bijvoorbeeld bij een tophypotheek of afloop van een rentevaste periode.
- Rentevaste periodeDe periode waarin de hypotheekrente voor een bepaalde tijd vast staat. Bij het afsluiten van de hypotheek spreekt u de lengte van de periode af.
- RestschuldHet deel van de hypotheekschuld die nog niet is afgelost.
- Roerende zakenAlles wat niet duurzaam is verbonden met het onroerend goed. Denk bijvoorbeeld aan de inventaris.
- RoyerenHet uitschrijven van een hypotheek uit het Hypotheekregister als deze volledig is afgelost.

S

- SamenlevingscontractOvereenkomst tussen twee of meer mensen waarin afspraken zijn vastgelegd over de samenleving bijvoorbeeld eigendomsverhoudingen, levensonderhoud, pensioenen, enz.
- ServicekostenKosten voor collectief onderhoud, collectieve verzekeringen en overige voorzieningen aan een onroerend goed. Bewoners van flats, appartementen en gesplitste woningen hebben met servicekosten te maken.
- SpaarhypotheekTijdens de looptijd spaart u kapitaal in een levensverzekering waarmee u aan het einde de hypotheek kunt aflossen. De rente over de spaarpremie is gelijk aan de hypotheekrente. Het bedrag dat aan het einde van de looptijd van de hypotheek is gespaard is net zo groot als de lening.
- StartersleningDe Startersregeling is een initiatief van gemeenten en de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het doel van de starterslening is het stimuleren van het eigenwoningbezit, bijvoorbeeld bij verkoop van woningen door woningbouwcorporaties maar ook bij nieuwbouwprojecten. De lening wordt door de gemeente verstrekt via het SVn. SVn beheert per deelnemende gemeente een revolverend fonds.

De starterslening is een flexibele lening die mee beweegt mee met de inkomensontwikkeling van het woningkopende huishouden. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Doordat de Starterslening wordt verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie lopen de gemeenten geen risico. Ook de ontvangers van de Starterslening lopen door de Nationale Hypotheek Garantie geen onaanvaardbare risico's. Kijk op www.svn.nl voor meer informatie en voorwaarden en voor de gemeenten die de Starterslening voeren.

- SuccessierechtenBelasting die moet worden betaald over eigendom dat is verkregen door overlijden (erfenis) of door schenking.

T

- TaxatieWaardebepaling van het huis door een taxateur.
- TaxatiekostenKosten voor de waardebepaling van het huis door de taxateur. De waarde is onder meer afhankelijk van de ligging, de grootte en de staat van onderhoud.
- TaxatierapportEen rapport waarin de door de taxateur vastgestelde waarde van de woning is vastgelegd.
- TestamentEen bij de notaris opgesteld document waarin staat beschreven hoe er na het overlijden met de bezittingen en schulden van de overledenen moet worden omgegaan.
- TophypotheekEen tophypotheek is een extra hoge hypotheek. De lening is hoger dan de executiewaarde van het huis. De geldverstrekker vraagt meer rente (renteopslag) voor een dergelijke hypotheek.
- ToptariefDit is het tarief dat geldt voor hypotheken waarbij het bedrag van de lening groter is dan de executiewaarde van de woning. Bij de meeste hypotheekverstrekkers kun je maximaal 125% van de executiewaarde van de woning lenen.
- Transportakte (of overdrachtsakte)Een door de notaris opgestelde akte bij de koop en verkoop van onroerend goed. De woning komt hierdoor officieel op uw naam te staan.
- TransportkostenDe kosten voor de transportakte.

U

- Unit linked verzekeringVerzekering waarbij er gespaard wordt door te beleggen in beleggingsfondsen. Het spaardeel wordt gebruikt om 'units' (beleggingseenheden) aan te kopen. Vaak kan worden gekozen uit o.a. aandelen-, obligatie en mixfondsen
- Universal- life verzekeringVerzekering waarbij de ingelegde premies worden belegd in 'units' . Dit zijn beleggingseenheden. Er kan worden gekozen voor beleggen in aandelen, obligaties of mixfondsen. Om de kosten van bepaalde dekkingen (bijvoorbeeld uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid) te financieren worden elke maand units verkocht. Deze vorm van verzekeren is zeer flexibel.

V

- VerhuisregelingAls u gaat verhuizen, dan heeft dit gevolgen voor de hypotheek. In de verhuisregeling, die is opgenomen in uw hypotheekakte, staan alle voorwaarden vermeld.
- VermogensrendementsheffingDit is een belasting van 1,2 % op de in box 3 vallende bezittingen (minus de schulden). De waarde van uw huis en hypotheekschuld vallen hier niet onder (box I).
- VerpandingEen recht van pand wordt verleend op bepaalde goederen om aan een schuldeiser zekerheid te geven dat hij zijn vordering bij voorrang boven andere schuldeisers kan verhalen. In de hypotheekakte wordt vastgelegd dat (bijvoorbeeld) de opbrengst uit een levensverzekering moet worden gebruikt als aflossing en als onderpand.
- Verzekerd bedragDit is het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar waar de verzekering is afgesloten.
- Verzekerde bankgarantieEen verzekering tegen de vordering van een waarborgsom. Als u een huis heeft gekocht en de ontbindende voorwaarde zijn verstreken maar u krijgt de hypotheek niet rond vanwege onvrijwillige werkloosheid, overlijden of ziekte dan moet u alsnog afzien van de koop van de woning. Op grond van het koopcontract dient u een boete van 10% van de koopsom (waarborgsom) te betalen. Heeft u een verzekerde bankgarantie afgesloten dan wordt dit bedrag niet op u verhaald. U of uw nabestaanden blijven dan niet met een schuld zitten.
- VoorbeeldrendementOm het eindkapitaal van een levensverzekering of beleggingsrekening uit te kunnen rekenen, wordt een voorbeeldrendement gebruikt. Hoe deze berekening moet worden gemaakt is gebonden aan wettelijke regels. Hierdoor kunnen producten van diverse aanbieders goed met elkaar worden vergeleken.
- Voorlopige dekkingZodra de verzekeringsmaatschappij u accepteert, geldt, tot op het moment dat de aanvraag definitief is, een voorlopige dekking. Mocht u in de tussentijd een beroep moeten doen op uw verzekering, mag u op basis van de voorlopige dekking ervan uitgaan dat er wordt uitgekeerd.
- Voorlopige teruggaveDoor het invullen van een verzoek tot voorlopige teruggave bij de belastingdienst wordt het belastingvoordeel dat u door onder meer de hypotheekrenteaftrek heeft, maandelijks met u verrekend in plaats van eenmalig bij de jaarlijkse belastingaangifte.
- Vrij op Naam (VON)Bij Vrij op Naam zijn de overdrachtskosten (notariskosten en overdrachtsbelasting) al opgenomen in de koopsom. Dit is het geval bij de meeste nieuwbouwwoningen.
- Vrije verkoopwaardeDe waarde van de woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht (in tegenstelling tot de waarde bij gedwongen verkoop: de executiewaarde).

W

- WaarborgsomDe waarborgsom geeft de verkoper de zekerheid dat, als verkoop van de woning door omstandigheden toch niet door kan gaan, een aantal kosten voor de verkoper zijn gedekt. Deze kosten kunnen dan worden betaald en de verkoper zal dan geen onnodige schade leiden. De koper maakt (vóór de officiële overdracht van de woning) een bedrag over aan de notaris. Doorgaans is dit 10% van de koopsom. Alternatief voor het overmaken van dit bedrag is het sluiten van een bankgarantie
- WftDe wet op het financieel toezicht (Wft) is een nieuwe wet voor financieel dienstverleners (banken, verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen). Deze wet stelt eisen aan financiële dienstverleners, zoals Hypotheek Visie, op het gebied van betrouwbaarheid, deskundigheid, bedrijfsvoering, financiële zekerheid, transparantie en zorgplicht.

Door deze wet wordt u als consument beschermd bij het afnemen van een financieel product. De Wft verplicht financiële dienstverleners om u juiste en begrijpelijke informatie te geven voordat een product aan u verkocht wordt. Daarnaast behoedt de Wft u voor (te) hoge betalingsverplichtingen. Kortom, de Wft beschermt u bij het afnemen van een financieel product.

Kijk ook eens op de websites van de AFM en het Ministerie van Financiën.

- WoonlastenfaciliteitIndien betalingsproblemen met betrekking tot de hypotheek buiten uw schuld ontstaan door bijvoorbeeld echtscheiding, werkloosheid of overlijden van de partner dan kan er een beroep gedaan worden op de woonlastenfaciliteit. Deze faciliteit maakt onderdeel uit van NGH en biedt de mogelijkheid om een aanvullende lening af te sluiten. Met dit bedrag kunt u de betalingsachterstanden inlopen en/of een deel van de maandlasten betalen.
- WoonlastenverzekeringVerzekering tegen de financiële gevolgen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. De hypotheeklasten worden (gedeeltelijk) overgenomen door de verzekering.
- WOZ- beschikkingIn de WOZ-beschikking van de gemeente staat tegen welke waarde uw woning is getaxeerd. Deze WOZ-waarde heeft u onder meer nodig uw belastingaangifte. Uw woning wordt iedere vier jaar opnieuw getaxeerd, waarna u de WOZ-beschikking ontvangt.
- WOZ- waardeDe gemeente stelt de vrije verkoopwaarde van uw woning vast. De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) schrijft voor hoe de waarde (elke vier jaar opnieuw) wordt bepaald. Met deze waarde wordt de Onroerende Zaak Belasting (OZB) en eigenwoning forfait (EWF) berekend.

Nieuws:

Geen nieuws op dit moment.